ترانه سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

ترانه: سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

گت بلاگز بازار خودرو در سواری‌سازان چه می‌گذرد؟

شهریور ماه امسال تولید خودروهای سواری در تمام سواری‌سازان داخلی با زیاد کردن همراه بوده است. 

در سواری‌سازان چه می‌گذرد؟

در سواری سازان چه می گذرد؟

عبارات مهم : انواع

شهریور ماه امسال تولید خودروهای سواری در تمام سواری سازان داخلی با زیاد کردن همراه بوده هست.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع سواری از ۸۵ هزار و ۷۸۵ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۹۸ هزار و ۲۷۳ دستگاه زیاد کردن یافت.

در سواری‌سازان چه می‌گذرد؟

تولید انواع سواری در گروه صنعتی کشور عزیزمان ایران ماشین صعودی بوده و از ۴۳ هزار و ۲۵۲ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۴۸ هزار و ۱۰۳ دستگاه رسید.

تولید انواع سواری در گروه خودروسازی سایپا به عنوان رقیب کشور عزیزمان ایران ماشین نیز زیاد کردن یافته و از ۳۵ هزار و ۱۸۵ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۳۹ هزار و ۹۲۰ دستگاه زیاد کردن یافت.

شهریور ماه امسال تولید خودروهای سواری در تمام سواری‌سازان داخلی با زیاد کردن همراه بوده است. 

شهریور ماه امسال تولید این محصولات در خودروسازی مدیران نیز از ۴۲۶۹ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۵۸۸۷ دستگاه رسید.

تولید انواع سواری در کارمانیا نیز صعودی بوده و از صفر دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۱۰۰ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید این محصولات در گروه بهمن نیز از ۳۵۱ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۶۲۲ دستگاه رسید.

در سواری‌سازان چه می‌گذرد؟

در این مدت تولید انواع سواری در کرمان موتور از ۲۵۲۸ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۳۶۴۱ دستگاه زیاد کردن یافت.

واژه های کلیدی: انواع | سواری | دستگاه | محصولات | شهریور ماه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz